ကိုရီးယားသြင္းကုန္ျပပြဲက်င္းပမည္

Written by  //  January 16, 2017  //  Trade Fairs and Exhibitions, UpComing Events  //  No comments

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဆိုးလ္ျမိဳ႕ရွိ COEX အေဆာက္အဦတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၂) ရက္ေန႔မွ(၂၄)ရက္ေန႔အထိ the Korea Importers Association (KOIMA) မွ ႀကီးမွဴး၍က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ “ကိုရီးယားသြင္းကုန္ျပပြဲ”သိို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သက္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားလာပါသည္။

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သစ္၊ ၀ါး၊ ႀကိမ္တို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပရိေဘာဂႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား စသည္တို႔အတြက္ ၀ယ္လိုအားရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါျပပြဲတြင္ ကိုရီးယားေစ်းကြက္၌ အလားအလာရွိသည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္ျပသျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၉ စတုရန္းမီတာရွိ Standard booth တစ္ခန္းလွ်င္ USD 2,000 ႏွင့္ ၉ စတုရန္းမီတာရွိ Space Only တစ္ခန္းအား USD 1,600 က်သင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပပြဲကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ E-mail: igf@koima.or.kr ႏွင့္ koimindex@koima.kr တို႔အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပါ၀င္တက္ေရာက္လိုေသာ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွအသင္းသားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ emailမ်ားႏွင့္ အသင္းခ်ဳပ္ျပပြဲဌာနစိတ္ ဖုန္း-၂၃၁၄၃၄၄~၄၉ Ext:၃၀၁၊ မိုဘိုင္း-၀၉-၄၅၀၂၀၀၃၅၀၊ Email:ma@ umfcci.com.mmသို႔ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

Download (PDF, 6.14MB)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm