ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ATA Carnet

Written by  //  May 30, 2017  //  UMFCCI News  //  No comments


ATA Carnet is passport for goods! ဆိုသကဲ့သို႔ပင္ နုိင္ငံတကာနွင့္ ကုန္သြယ္မႈခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မ်ားစြာ အေရးပါသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အေကာက္ခြန္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ကာ တရားဝင္ Chamber of Commerce မွ အသိအမွတ္ျပဳထုတ္ေပးေသာ စာရြက္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ႏုိင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္၊ ကုန္ပစၥည္း ျပပြဲမ်ား သြားေရာက္ ျပသရာတြင္ Bonds, Duty, Tax နွင့္ အေကာက္ခြန္ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္မ်ား ေပးေဆာင္စရာမလုိဘဲ ယာယီ တင္သြင္းခြင့္၊ တင္ပို႔ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္မည္။

ATA Carnet ကို ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၃ ႏုိင္ငံ၏ သေဘာတူညီမႈရရွိိခဲ့ျပီး ATA Carnets အသုံးျပဳသူမ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ နည္းပညာရွင္မ်ား၊ Exhibitor မ်ား၊ တစ္ျခား Professional အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ ဗိသုကာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ပညာေရး နယ္ပယ္မွ ပုဂၢဳိလ္အသီးသီးတို႔ပါဝင္သည္။

ATA Carnet System Workshop ကို International Chamber of Commerce – ICC Asia ႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ ၃၀.၅.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပကာ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ATA Carnet System အသင္း၀င္ ျဖစ္လာေစေရး ရည္ရြယ္သည္။
ICC Asia ၏ Executive Director, Mrs.Lee Jusoung မွ အသင္းခ်ဳပ္တြင္ လာေရာက္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ATA Carnet System သည္ ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေရး (Trade Facilitation) ကို အဓိက အေထာက္ အကူျပဳမည္ျဖစ္ျပီး ၊ တို္င္းျပည္၏အခြန္ဘ႑ာေငြ ဆုံးရႈံးမႈ အေလအလြင့္မရွိေစေရးနွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ယက္နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရရွိေစေရး တို႔အတြက္္ အဓိကက်သည္။

ATA Carnet မွာ အက်ဳံးဝင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အက်ဳံးမဝင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၊ ATA Carnet ၏ format ပုံစံနွင့္ အေသးစိတ္ ကုိ certification@sicc.com.sg သို႔ ေမးျမန္း၍လည္းေကာင္း၊ ဝဘ္ဆိုဒ္ www.sicc.com.sg တြင္လည္းေကာင္ ၊ ATA Carnet အေၾကာင္း ေလ့လာႏုိင္သည့္ စာအုပ္မ်ားကုိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈႈႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm