ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သုိ႕ Harvard, Fletcher ႏွင့္ MIT တကၠသုိလ္မွ ဘြဲလြန္ေက်ာင္းသားမ်ားလာေရာက္

Written by  //  June 28, 2014  //  Gallery, UMFCCI News

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ Center for Asia Leadership Initiatives မွ ဥကၠ႒ Mr. Samuel Hungsoo Kim ဦးေဆာင္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Harvard တကၠသုိလ္၊ Feltcher တကၠသုိလ္ႏွင့္ Mansachusettee Institute of Technology (MIT) တကၠသုိလ္မွ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းသား (၄၀)ဦးပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႕ မြန္းလဲြပုိင္းက ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သုိ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကပါသည္။

IMG_9536

ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႕ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဦး၀င္းေအာင္၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာေမာင္ ေမာင္ေလး၊ ဦးသိန္းဟန္၊ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္၊ ေဒၚခုိင္ခုိင္ႏြယ္ ဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေသာင္းစုၿငိမ္း၊ ေဒၚသင္းသင္းဆက္၊ ဦးထင္ေအာင္ခုိင္၊ ေဒၚအိႏွင္းပြင့္တုိ႕ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္မွဳေဆာင္ ေဒၚသင္းသင္းဆက္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မ်က္ေမွာက္စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ “Myanmar At a Glance” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဧည့္သည္မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

IMG_9543
ထုိ႕ေနာက္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက ၄င္းကသိရွိလုိသည့္ က႑မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မီဒီယာလုပ္ငန္းတုိးတက္ လာမႈအေျခအေန၊ အင္တာနက္ႏွင့္ Social Media မွ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးအေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္႑၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္မည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္တုိးတက္ေရးအတြက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား စသည္တုိ႕ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ရာ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဗဟုိအလုပ္ေဆာင္ အလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ားက မိမိတုိ႕ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တကၠသုိလ္ႀကီး (၃)ခုမွ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Asia Leadership Trek အစီအစဥ္ျဖင့္ အာရွ (၆) ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ တုိက်ဳိ၊ ဆုိလ္း၊ ေဘဂ်င္း၊ ရန္ကုန္၊ ဘန္ေကာက္၊ ဂ်ာကာတာသုိ႕ ေလ့လာေရး ခရီးလာေရာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအာရွ (၆)ႏုိင္ငံမွ အစုိးရ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တုိ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by