ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ႏွင့္ JCCI ဥကၠ႒ ေတြ႕ဆုံ

Written by  //  August 30, 2014  //  UMFCCI News  //  No comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္ သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ကုန္သည္စက္မႈအသင္း (Japanese Chamber of Commerce and Industry-JCCI) ဥကၠ႒ ႏွင့္ အာဆီယံ-ဂ်ပန္ စီးပြားေရးေကာင္စီ ဂ်ပန္ Section ဥကၠ႒ Mr. Akio Mimura ဦးေဆာင္ေသာ ဂ်ပန္စီးပြားေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႕မြန္းလြဲပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ Horizon Hotel ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
222
ေတြ႕ဆုံရာတြင္ 1st ASEAN-Japan Public Private Dialogue အခမ္းအနားအား ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ၄၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံစီးပြားေရး အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ၄င္းအစည္းအေဝးမွ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအၾကား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမွင့္တင္သြားႏုိင္မည့္ ကိစၥ၊ လာမည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနသည့္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသြားႏုိင္ေရး ႏွင့္ က႑စုံမွ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ႏုိင္ေရး၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဂ်ပန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပုိမုိရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ေရး၊ အသင္းခ်ဳပ္ႏွစ္ခု ပူးေပါင္း၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တုိးတက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားႏုိင္ေရးတုိ႕ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။
33
အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဂ်ပန္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္း (Japanese Chamber of Commerce and Industry-JCCI) ဥကၠ႒ ႏွင့္ အာဆီယံ-ဂ်ပန္ စီးပြားေရးေကာင္စီ ဂ်ပန္ Section ဥကၠ႒ Mr. Akio Mimura ႏွင့္ ဂ်ပန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm