ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္

Written by  //  May 29, 2017  //  Job Opportunities  //  No comments

*Receptionist မ(၁)ဦး
(သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘြဲ႕တစ္ခုခု)

ရာထူးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၂) ႏွစ္ရွိရပါမည္။ ရုပ္ရည္ေျပျပစ္၍ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေကာင္းမြန္သူ၊ ခ်ဳိသာစြာ စကားေျပာဆို ဆက္ဆံတတ္သူ၊ အျပန္ အလွန္ေလးစားတတ္သူ၊ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ၊ အဂၤလိပ္စာ ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။ Computer ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္ရပါမည္။

*၀န္ထမ္းအဆင့္ (၂)/(၃) က်ား/မ (၆)ဦး
(Grade -2/3)
(သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘြဲ႕တစ္ခုခု)

လုပ္ငန္းတာ၀န္သိတတ္၍စည္းကမ္းလိုက္နာႏိုင္ၿပီး အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္လိုစိတ္ ရွိရပါမည္။ Computer ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳတတ္ရပါမည္။ ဌာနတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စိတ္၀င္စား၍ ႀကီးၾကပ္သူအရာရွိမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

*မီး/အသံ က်ား ၁ ဦး
ဘြဲ႕ရ (သို႔) GTI (EP)

သက္ဆိုင္ရာ ရာထူးႏွင့္ပတ္သက္၍ Diploma (သို႔) Certificate လက္မွတ္တစ္ခုခုရရွိ၍ မီး/အသံ ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူကို ဦးစားေပးပါမည္။

အထက္ပါရာထူးမ်ားကို ေလွ်က္ထားလိုသူမ်ားသည္ အသင္းခ်ဳပ္၏သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္အတူ ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္၊ ဓါတ္ပံု (၂) ပုံ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္/ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမူရင္း (သက္တမ္းတစ္လအတြင္း)၊ ပညာအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း မ်ား၊ သက္တမ္းရွိအလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴတို႔ႏွင့္အတူ Information ဌာနစိတ္ သို႔ (၁၅-၆-၂၀၁၇) ရက္္ ေနာက္ဆံုး ထား၍ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက HRM ဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉၄၅၀၂၀၀၂၉၀၊ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄~၄၉ (လိုင္းခြဲ-၃၁၈) သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm