ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ၏ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း

Written by  //  November 19, 2015  //  Notifications, UMFCCI News  //  No comments

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အလုံ အိတ္ခ်ိန္းရွိ တယ္လီဖုန္းအမွတ္မ်ားကို (၁၄.၁၁.၂၀၁၅) ရက္မွ စတင္၍ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ပါ၍ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ အသစ္ေျပာင္းလဲသြားသည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

Phone

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm