ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ The European Chamber of Commerce in Myanmar တို႔ နားလည္မႈ စာခႊ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပ

Written by  //  December 16, 2015  //  MOUs, UMFCCI News  //  No comments

ဒီဇင္ဘာ ၁၅၊၂၀၁၅
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ The European Chamber of Commerce in Myanmar တို႔၏ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃:၀၀ နာရီတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားသုိ႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ိဳးသက္၊ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဗပာိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြ ၊ The European Chamber of Commerce in Myanmar ၏ Executive Director Mr. Filip Lauwerysen ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၆ဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္ႏွင့္ The European Chamber of Commerce in Myanmar ၏ Executive Director Mr. Filip Lauwerysen တို႔က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္ႏွင့္ The European Chamber of Commerce in Myanmar ၏ Executive Director Mr. Filip Lauwerysenတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ Europe ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပုဂၢလိက က႑အခ်င္းခ်င္း စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမင့္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။
လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ EUႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ျမင့္တင္ႏိုင္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔ႏွင့္ပက္သတ္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ ၄:၀၀နာရီတြင္ ရုတ္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

3

5

1
6

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm