ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ လစဥ္ပညာရွင္မ်ားေဟာေျပာပြဲ ဖိတ္ၾကားလႊာ

Written by  //  July 22, 2016  //  UMFCCI News  //  No comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၏ လစဥ္ပညာရွင္မ်ား ေဟာေျပာပြဲကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း ျပဳလုပ္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေဟာေျပာမည့္ ေခါင္းစဥ္ – “လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္”

ေဟာေျပာမည့္ ပုဂၢိဳလ္ – ပါေမာကၡေဒၚစိန္စိန္သိန္း (ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္) ႏွင့္ ေဒၚေမသႀကၤန္ဟိန္ (အမႈ ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ ျမစ္မခသတင္းေအဂ်င္စီ)

က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ (စေနေန႔)

က်င္းပမည့္ အခ်ိန္ – မြန္းလြဲ ၂း၀၀ နာရီ

က်င္းပမည့္ ေနရာ – UMFCCI Office Tower (ပထမထပ္) ခန္းမႀကီး၊
အမွတ္-၂၉၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

Untitled-1

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm