ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ မွတ္ပုံတင္ရက္ထပ္မံတိုးျမွင့္ သတ္မွတ္ျခင္း

Written by  //  September 9, 2016  //  Notifications, UMFCCI Election, UMFCCI News  //  No comments

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္သစ္မ်ားေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးမည့္ အသင္းသားမ်ားအတြက္ မဲေပးခြင့္မွတ္ပံုတင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ၁၃.၉.၂၀၁၆ (အဂၤါေန႕) ညေန ၅း၀၀ နာရီ အထိရက္တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ၁၃.၉.၂၀၁၆ ရက္ေန႔သည္ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းျခင္းကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

7th ADs

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm