ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (၂၀၁၆- ၂၀၁၉ )အလုပ္အမႈေဆာင္ အသစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးရာ၌ သိသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

Written by  //  September 16, 2016  //  Notifications, UMFCCI Election, UMFCCI News  //  No comments

*ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ “အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ပါသည္” ပာူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အမွန္ (Â) ျခစ္ ျခစ္၍ ဆႏၵျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

*အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ အဆိုျပဳခံရသူ (၁၉၅)ဦးအနက္မွ (၇၂) ဦးအားေရြးခ်ယ္၍ ဆႏၵမဲေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး (၇၂) ဦးထက္ေက်ာ္လြန္၍ ဆႏၵျပဳမိပါက ပယ္မဲပာု သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

*မိမိဆႏၵမျပဳလိုသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အျခား ေလးေထာင့္ကြက္မ်ားအတြင္း အမွတ္အသားမျပဳလုပ္မိေစရန္ ဂရုျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

*မဲဆႏၵျပဳလႊာေပၚတြင္ အမွားအယြင္းျပဳလုပ္မိပါက အဆိုပါ မဲဆႏၵျပဳလႊာ (မဲျပား) မူရင္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ မဲဆႏၵျပဳလႊာ (မဲျပား)အသစ္တစ္ေစာင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။
Election 13-9-2016-1

ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား

*ေလးေထာင့္ကြက္အတြင္း အမွားမျခစ္ရ
*မေရြးခ်ယ္လိုသူ မ်ား၏ ေလးေထာင့္ကြင္းမ်ားတြင္ မည္သည့္အမွတအသားမွမျပဳလုပ္ရ
*မဲဆႏၵျပဳလႊာ (မဲျပား)ေပၚတြင္ မိိမိကို သိရွိႏိုင္သည့္ မည့္သည့္အမွတ္အသားမွမျပဳလုပ္ရ (နာမည္ေရးျခင္း၊ လတ္မွတ္ထိုးျခင္း)
*မဲဆႏၵျပဳလႊာ (မဲျပား)မ်ားကို ေရစိုမခံေစရ
*မဲဆႏၵျပဳလႊာ (မဲျပား)မ်ားကို မတြန္႕ေၾကေစရ
*မဲဆႏၵျပဳလႊာ (မဲျပား)မ်ားကို မေခါက္ေစရ
*မဲဆႏၵျပဳလႊာ (မဲျပား)မ်ားကို မဲရံုျပင္ပသို႔မယူေဆာင္သြားေစရ

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm