ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သစ္အား အတည္ျပဳ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္

Written by  //  September 17, 2016  //  Notifications, UMFCCI Election, UMFCCI News  //  No comments

ယေန႔က်င္းပသည့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲမွ ၂၀၁၆-၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ကို တာဝန္ယူကိုယ္စားျပဳမည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သစ္အား အတည္ျပဳေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ပါသည္။

သံုးႏွစ္တစ္ၾကိမ္က်င္းပသည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္ အသင္းဝင္ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၁၃၄ ဦးက ၁၉၅ ဦးေသာ အမႈေဆာင္အျဖစ္အေရြးခ်ယ္ခံသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ၇၂ ဦးကို ဆႏၵျပဳတင္ေျမွာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သစ္တြင္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ တိုက္ရိုက္ေစလႊတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ စုစုေပါင္း အမႈေဆာင္ဦးေရ ၁၄၄ ဦး ပါဝင္ ပါသည္။

ဆႏၵမဲေရတြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးတြင္ Win Thin & Associates Audit Firm မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အသင္းခ်ဳပ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္လူၾကီးမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဆႏၵမဲမ်ား ေရတြက္ေနျခင္းအား ခန္းမၾကီးအတြင္း LED Screen ျဖင့္ ျပသခဲ့ျပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးအား Facebook Page တြင္ Live Video ျပသခဲ့ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သစ္အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္အတူ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌသစ္ႏွင့္ အျခားကိုယ္စားျပဳေနရာမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ဥကၠဌေနရာႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ အေရြးခ်ယ္ခံလိုသူမ်ားက အသင္းခ်ဳပ္ခန္းမအတြင္း မဲဆြယ္ေဟာေျပာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလည္း အသင္းခ်ဳပ္ Facebook Page: www.facebook.com/UMFCCI တြင္ Live Video ျဖင့္ ဆက္လက္ရိုက္ကူးျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

UMFCCI EC Members 2016-2019

Download (PDF, 1.77MB)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm