ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ၀န္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း

Written by  //  January 25, 2018  //  Job Opportunities  //  No comments

 

၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ ၁ ဦး (က်ား) 
BE (Civil) (သို႕) AGTI (Civil)

Construction ႏွင့္ M & E အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၃) ႏွစ္အထက္ ရွိရပါမည္။ လုပ္ငန္းသံုးကြန္ပ်ဴတာ M.S Office ေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး၊ အထက္/ ေအာက္ အျပန္အလွန္ ေလးစားတတ္သူ၊ အသင္း အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ၊ (Report) အစီရင္ခံစာ စနစ္တက် ေကာင္းမြန္စြာေရးသားႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး လက္ေအာက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။

၂။ ၀န္ထမ္းအဆင့္ (၂/၃ ) ၄ ဦး (က်ား/မ)
(သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘြဲ႕တစ္ခုခု)

လုပ္ငန္းတာ၀န္သိတတ္၍ ခ်မွတ္ထားေသာ ရံုးတြင္းစည္းကမ္းမ်ားကိုတိက်စြာ လိုက္နာႏိုင္ၿပီး လူ အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္၊ သင္ယူလိုစိတ္ရွိသူျဖစ္ရပါမည္။ Computer ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္၍၊ ဌာနတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စိတ္၀င္စားၿပီး ႀကီးၾကပ္သူအရာရွိမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးေပး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။
၃။ သန္႔ရွင္းေရး ၄ ဦး (မ)

က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ျခင္းရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။ အလုပ္ႀကိဳးစားသူ၊ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္သူ၊ ရိုးသားႀကိဳးစား၊ သင္ယူလိုစိတ္ရွိသူျဖစ္ရပါမည္။

၄။ လံုၿခံဳေရး ၂ ဦး (က်ား)

အသက္ (၂၇ မွ ၅၇ ႏွစ္အတြင္း ) ၊ တပ္မေတာ္/ရဲ မွ ႏႈတ္ထြက္သူ ဦးစားေပးပါမည္။ အမိန္႔နာခံတတ္သူ ၊ အထက္ေအာက္၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားတတ္သူ၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး အရက္ေသစာ ေသာက္စားမူးယစ္ျခင္း ကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရပါမည္။

အထက္ပါရာထူးမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံတြင္ ျပည့္စံုစြာျဖည့္ၿပီး၊ ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္၊ ဓါတ္ပံု (၂) ပုံ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကဒ္မိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္/ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမူရင္း(သက္တမ္းတစ္လအတြင္း)၊ ပညာအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း မ်ား၊ သက္တမ္းရွိအလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴတို႔ႏွင့္အတူ Information ဌာနစိတ္ကို (၁၀-၂-၂၀၁၈) ရက္္ ေနာက္ဆံုး ထား၍ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါတယ္။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက HRM ဌာန ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉၄၅၀၂၀၀၂၉၀ ၊ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ – ၄၉ (လိုင္းခဲြ – ၃၁၈) ကို ရံုးဖြင့္ရက္ နံနက္ ၉း၃၀ မွ ၄း၃၀ နာရီအတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm