ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ၀န္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူေနပါသည္

Written by  //  February 21, 2018  //  Job Opportunities, Uncategorized  //  No comments

၁။ ဌာနမွဴး ၁ ဦး (က်ား/မ)
(သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘြဲ႕တစ္ခုခု)

ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရၿပီး HR ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Diploma, Certificate လက္မွတ္ရရွိၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ HR နယ္ပယ္တြင္လုုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳအနည္းဆံုး (၅) ႏွစ္ရွိရမည္။ HR ႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ Process မ်ား၊ ကုမၸဏီဥပေဒ၊ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ ၀န္ထမ္းေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျပလည္စြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရမည္။ အသက္ (၃၀) ႏွစ္အထက္ ျဖစ္ရမည္။ Computer ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ Presentation Skill ကၽြမ္းက်င္၍ ရံုးတြင္းဝန္ထမ္းမ်ားအား Sharing လုပ္ႏိုင္ရမည္။ English 4 Skills ကၽြမ္းက်င္ရမည္။ စာရင္းပညာအသင့္အတင့္ နားလည္ရမည္။

၂။ လက္ေထာက္အမႈေဆာင္အရာရွိ ၂ ဦး (က်ား/မ)
(သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘြဲ႕တစ္ခုခု)

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ရွိရပါမည္။ သင္တန္းႏွင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ Project ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူ၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေျပာဆို ဆက္ဆံႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။ M.S Office, Excel, Internet ,Email, Powerpoints ကၽြမ္းက်င္ စြာသံုးျပဳတတ္ရပါမည္။ အဂၤလိပ္စာ ေရး/ေျပာ အသင့္အတင့္ တတ္ေျမာက္သူျဖစ္ရပါမည္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို တာ၀န္ခံ/တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

၃။ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ ၁ ဦး (က်ား)
BE (Civil) (သို႕) AGTI (Civil)

Construction ႏွင့္ M & E အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၃) ႏွစ္အထက္ ရွိရပါမည္။ လုပ္ငန္းသံုး ကြန္ပ်ဴတာ M.S Office ေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး၊ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္သူ၊ အစီရင္ခံစာ စနစ္တက် ေကာင္းမြန္စြာေရးသားႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး လက္ေအာက္၀န္ထမ္း မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

၄။ သုေတသနမွဴး ၂ ဦး (က်ား/မ)
(မဟာဘြဲ႕ရ)

စီးပြားေရးသုေတသန (သို႔) သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ လုပ္သက္အေတြ႕အႀကံဳ (၃)ႏွစ္အထက္ရွိၿပီး ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသုေတသနစာတမ္းမ်ား ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာအေတြ႕အႀကံဳ ရွိရမည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္မႈတြင္ကၽြမ္းက်င္ၿပီး၊ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။ Computer ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ English 4 Skills ကၽြမ္းက်င္ရပါမည္။

အထက္ပါရာထူးမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံတြင္ ျပည့္စံုစြာျဖည့္ၿပီး၊ ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္၊ ဓါတ္ပံု (၂) ပုံ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကဒ္မိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္/ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမူရင္း(သက္တမ္းတစ္လအတြင္း)၊ ပညာအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း မ်ား၊ သက္တမ္းရွိအလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴတို႔ႏွင့္အတူ Information ဌာနစိတ္ကို (၁၂-၃-၂၀၁၈) ရက္္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါတယ္။

အေသးစိတ္သိလိုပါက HRM ဌာန ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉၄၅၀၂၀၀၂၉၀ ၊ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ – ၄၉ (လိုင္းခဲြ – ၃၁၈) ကို ရံုးဖြင့္ရက္ နံနက္ ၉း၃၀ မွ ၄း၃၀ နာရီအတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm