ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)၀န္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

Written by  //  September 10, 2018  //  Job Opportunities  //  No comments

၀န္ထမ္းအဆင့္(၃)

JOB VACANCY

၀န္ထမ္းအဆင့္(၃) (သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘြဲ႔)

လုပ္ငန္းတာ၀န္သိတက္၍ ခ်မွတ္ထားေသာရံုးတြင္းစည္းကမ္းမ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာႏိုင္သူ

လူအမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္၊ သင္ယူလိုစိတ္ရွိသူ

Computer ကြ်မ္းက်င္စြာအသံုးျပဳတက္၍ ရံုးလုပ္ငန္းအေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ နားလည္သူ

ဌာနတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စိတ္၀င္စားၿပီး ႀကီးၾကပ္သူအရာရွိမ်ားအား ကူညီပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ

လုိအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား
👇👇👇👇

အသင္းခ်ဳပ္၏သတ္မွတ္ေလွၽာက္လႊာပုံစံနွင့္ကုိယ္တိုင္ေရးေလွၽာက္လႊာတစ္ေစာင္၊
ဓါတ္ပုံ(၂)ပုံ၊
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မိတၱဴ၊
ရပ္ကြက္၊ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမူရင္း(သက္တမ္းတစ္လအတြင္း)၊
ပညာအရည္အခ်င္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား၊
သက္တမ္းရွိအလုပ္သမားမွတ္ပုံတင္မိတၱဴ၊
သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ

ဆက္သြယ္ရန္
HRM ဌာန ၊
☎️ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၅၀၂၀၀၂၉၀၊ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ – ၄၉ (လိုင္းခြဲ-၃၁၈)၊ 
📆Deadline-25.9.2018

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

ဆက္သြယ္ရန္- HRM ဌာန ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၅၀၂၀၀၂၉၀၊    ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ – ၄၉ (လိုင္းခြဲ-၃၁၈)၊ Deadline-25.9.2018

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm