ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္လွစ္

Written by  //  January 11, 2019  //  Notifications, UMFCCI News  //  No comments


ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)၏ စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္လွစ္ပြဲကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အသင္းခ်ဳပ္၏ ေျမညီထပ္ရွိ စာၾကည့္တုိက္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ စာၾကည့္တုိက္တြင္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ၊ ေငြေရးေၾကးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား ၊ သုေတသနဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စာအုပ္ စုစုေပါင္း တစ္ေထာင္ ေက်ာ္ရွိၿပီး တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔အထိ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅နာရီအထိ ေလ့လာဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

စာၾကည့္တုိက္တြင္ အသင္းခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အသင္းခ်ဳပ္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ အခမဲ့ဖတ္ရႈႏုိင္ၿပီး အသင္းဝင္မ်ား၊ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ားနွင့္ ျပင္ပမွစာဖတ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ UMFCCI စာၾကည့္တုိက္ အသင္းဝင္ကဒ္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အသင္းဝင္ေၾကး (၁၀,၀၀၀)က်ပ္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ကာ အသင္းဝင္ကဒ္သက္တမ္းမွာ (၁)ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းဝင္ကဒ္မ်ားအား စာၾကည့္တိုက္တြင္ ၁၁.၁.၂၀၁၉ရက္ေန႔မွ စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

စာၾကည့္တုိက္တြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ MBA သင္တန္းသား မ်ား၊ ပုံမွန္ဖြင့္ေနၾကျဖစ္သည့္ သင္တန္းမ်ားမွ သင္တန္းသားမ်ား၊ အသင္းခ်ဳပ္အသင္းသားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ Member Card ျပဳလုပ္လိုပါက – မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ နွင့္ Passport size ဓါတ္ပုံ(၂)ပုံ ယူေဆာင္လာခဲ့ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စုံစမ္းေမးျမန္းလိုပါက
ေဒၚေရႊစင္ဝင္း
လက္ေထာက္စာၾကည့္တိုက္မႉး
၀၁-၂၃၁၄၃၄၄-၄၉ လိုင္းခြဲ ၁၃၃၊၁၃၄

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

 

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm