ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလထုတ္ သတင္းစာေစာင္ *******************

Written by  //  January 22, 2019  //  Newsletters  //  No comments

ယခုလသတင္းစာေစာင္တြင္…

 ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲသတင္း

 EU ကေပးထားသည့္ GSP အခြင့္အေရးသည္ တိုင္းျပည္၏ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ႕ခ်ေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးတို႕အတြက္ အေရးပါေၾကာင္းေဆြးေႏြးသည့္သတင္း

 စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္လွစ္သည့္သတင္း

 က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ႏိုင္ငံတကာျပပြဲမ်ား

 အသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ား …စသည္တို႕ပါဝင္ပါတယ္

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္ ⬇️https://drive.google.com/file/d/0Bz6YtF4j7SwEZFFrRUJpZG1Yblp0MFhEMy1VT1JwVjd4bkxV/view?usp=sharing

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm