ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ သတင္းစာေစာင္ ေဒါင္းလုဒ္ရယူႏိုင္

Written by  //  February 18, 2019  //  Newsletters  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ သတင္းစာေစာင္ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဒါင္းလုဒ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

ယခုလသတင္းစာေစာင္တြင္

👉 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ Invest Myanmar Summit 2019 ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးသည့္သတင္း

👉 ပညာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသတင္း

👉 အသင္းခ်ဳပ္ႏွစ္တစ္ရာျပည့္မဂၢဇင္း ထုတ္ေဝႏိုင္ေရးအတြက္ စာမူမ်ားေပးပို႕ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

👉 အသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္

👉 ႏိုင္ငံတကာျပပြဲမ်ား စသည္တို႕ ပါဝင္ပါသည္။

ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္လင့္မွာ ⬇️ https://bit.ly/2S8LuVV ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm