“ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ စက္တင္ဘာလ လစဥ္ပညာရွင္မ်ား ေဟာေျပာပြဲ”

Written by  //  August 29, 2018  //  Seminars  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ႏွင့္ စာရင္းအင္းပညာအသင္း (MSA) တို႕ပူးေပါင္း၍ အသင္းဝင္မ်ားနဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿပီး စက္တင္ဘာလရဲ႕ လစဥ္ပညာရွင္မ်ား ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေဟာေျပာပြဲတြင္…..

👉 ဦးျမင့္ေသာင္း (ဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕) ႏွင့္ (နာယက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းအင္းပညာအသင္း) မွ “ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း

👉 ပါေမာကၡ ေဒါက္တာဦးေသာင္းေဌး (ဒုတိယဥကၠ႒ (၁)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းအင္းပညာအသင္း) မွ “ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ဘ႑ာေရးက႑အား ဆန္းစစ္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း
အသီးသီး ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲကိုု သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားမွ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္အတြက္ အသင္းခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ဖိတ္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

 

 ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ (စေနေန႕)

 အခ်ိန္ – မြန္းလြဲ (၁၄:၀၀) နာရီ

 ေနရာ – ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)၊ ဒုတိယထပ္၊ မဂၤလာခန္းမႀကီး၊ အမွတ္ (၂၉)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm