ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ၀န္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း *******************

Written by  //  February 25, 2019  //  Job Opportunities  //  No comments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔️✔️ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ 👉 ၁ ဦး (က်ား)
BE (Civil) (သို႕) AGTI (Civil)

Construction ႏွင့္ M & E အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၃) ႏွစ္အထက္ ရွိရပါမည္။ လုပ္ငန္းသံုး ကြန္ပ်ဴတာ M.S Office ေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး၊ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္သူ၊ အစီရင္ခံစာ စနစ္တက် ေကာင္းမြန္စြာေရးသားႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး လက္ေအာက္၀န္ထမ္း မ်ားကို ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။ အသက္ (၄၀) ႏွစ္အထက္ ျဖစ္ရမည္။

✔️✔️ ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာရွိ/ လက္ေထာက္ အမႈေဆာင္အရာရွိ (HRM) 👉၁ ဦး က်ား/မ
(သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘြဲ႕)

HR ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Diploma, Certificate လက္မွတ္ရရွိၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ HR နယ္ပယ္ တြင္လုုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳအနည္းဆံုး (၃) ႏွစ္ရွိရမည္။ HR ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Process မ်ား၊ ကုမၸဏီဥပေဒ၊ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ ၀န္ထမ္းေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျပလည္စြာေျဖရွင္း ေပးႏိုင္ရမည္။ အသက္ (၃၀) ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။ ကြန္ပ်ဴတာ စာစီ၊ စာရိုက္ (ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္) ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။

✔️✔️ ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာရွိ (ICT) 👉 ၁ ဦး (က်ား)
B.C.Sc (သို႔) ဘြဲ႕ရ IT ႏွင့္သက္ဆိုင္ ေသာ Diploma လက္မွတ္ရရွိသူ

IT နယ္ပယ္တြင္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၃) ႏွစ္အထက္ ရွိသူဦးစားေပးမည္။ Computer Hardware & Software, Network ပိုင္းကိုကၽြမ္းက်င္စြာေျဖရွင္းႏိုင္သူျဖစ္၍ အဂၤလိပ္စာ အေျခခံတတ္ကၽြမ္းရမည္။ ရံုးလုပ္ငန္း အေျခခံတတ္ကၽြမ္းၿပီး အသက္ (၄၅) ႏွစ္ အထက္ ျဖစ္ရမည္။ ဌာနတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္၍ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

✔️✔️ ဦးစီးအရာရွိ/ ဝန္ထမ္းအဆင့္-၃ (PR/IRD) 👉 ၂ ဦး (က်ား)
(Public Relations, Journalism, Com- munications (သို႔) သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘြဲ႕

မီဒီယာ၊ PR ႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သက္အနည္းဆံုး(၃)ႏွစ္ရွိရမည္။ (စီးပြားေရး က႑ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ားကို ဦးစားေပးမည္။) တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ ႏွင့္ ဒီဇိုင္းနည္းပညာဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈရွိသူ၊ တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ Social Media မ်ားႏွင့္ Online နည္းပညာမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။ ဓါတ္ပံု၊ ဗီဒီယို ရိုက္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူဦးစားေပးပါမည္။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ဗဟုသုတၾကြယ္ဝ၍ ျမန္မာစာႏွင့္ အဂၤလိပ္ စာေရးသားေျပာဆိုႏိုင္ၿပီး လိုအပ္လွ်င္ အခ်ိန္ပိုဆင္း ေပးႏိုင္ရပါမည္။

✔️✔️ ဝန္ထမ္းအဆင့္-၂/၃ (ICT) 👉 ၁ ဦး (က်ား)
သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘြဲ႕ IT ႏွင့္သက္ဆိုင္ ေသာ လက္မွတ္ရရွိသူ

IT လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳ (၂)ႏွစ္ရွိရပါမည္။ Computer Hardware & Software, Network ပိုင္းကို နားလည္တတ္ကၽြမ္းျပင္ဆင္ႏိုင္သူျဖစ္၍ အဂၤလိပ္စာအေျခခံ တတ္ကၽြမ္းရပါမည္။ အမ်ားႏွင့္အဆင္ေျပစြာေျပာဆိုဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ စာစီ၊ စာရိုက္ တတ္ကၽြမ္းရပါမည္။ လိုအပ္ပါက အခ်ိန္ပိုဆင္းေပးႏိုင္ရပါမည္။

✔️✔️ ဝန္ထမ္းအဆင့္-၃ 👉 ၃ ဦး (က်ား/မ)
(သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘြဲ႕)

လုပ္ငန္းတာ၀န္သိတတ္၍ ခ်မွတ္ထားေသာ ရံုးတြင္းစည္းကမ္းမ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာႏိုင္ၿပီး လူအမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္၊ သင္ယူလိုစိတ္ရွိသူျဖစ္ၿပီး Computer ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္၍၊ ရုံးလုပ္ငန္းအေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို နားလည္သူျဖစ္ရပါမည္။ ဌာနတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စိတ္၀င္စားၿပီး ႀကီးၾကပ္သူအရာရွိမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။

✔️✔️ ဝန္ထမ္းအဆင့္-၂ 👉 ၂ ဦး (မ)
(သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘြဲ႕)

အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရွိရပါမည္။ ရုံးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဌာနတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စိတ္၀င္စား၍ အထက္အရာရွိမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

❗️(မွတ္ခ်က္။ ။ ဝန္ထမ္းအဆင့္-၂/၃ ရာထူးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အသက္ (၃၀) ႏွစ္ထက္မေက်ာ္ေစရပါ။)❗️

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တြင္ ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေခၚယူလ်က္ရွိရာ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္၏ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္အတူ ကိုယ္တိုင္ေရး ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္၊ ဓါတ္ပံု (၂) ပုံ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္/ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမူရင္း (သက္တမ္းတစ္လအတြင္း)၊ ပညာအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ သက္တမ္းရွိအလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴတို႔ႏွင့္အတူ Information ဌာနစိတ္ သို႔ 🔺 (၁.၃.၂၀၁၉) 🔺 ရက္္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါတယ္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက HRM ဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္☎️၀၉၄၅၀၂၀၀၂၉၀၊ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄~၄၉ (လိုင္းခြဲ-၃၁၈) သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm