ကုမၸဏီမ်ားသိရွိေစရန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားျခင္းကိစၥ

Written by  //  September 29, 2015  //  UMFCCI News  //  No comments

ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ဖြဲ႔စည္းမွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းက်န္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည္ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါက အဆိုပါ ဦးစီးဌာန (ရုံးခ်ဳပ္) ႏွင့္ ရုံးခြဲမ်ားသို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ သတင္းေပးပို႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား ၁၉၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၇ ႏွင့္ အညီ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားႏွွင့္ website တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ရွိ/မရွိကို သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနသို႔ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား စာရင္းျပဳစု၍ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ အေၾကာင္းၾကားေပးပို႔အပ္ပါသည္။

(က) ကုမၸဏိီ Letter Head ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိ/မရွိ တင္ျပစာ
(ခ) ကုမၸဏိီ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ (၁) စံု
(ဂ) ပံုစံ (၆/၂၆) မိတၱဴ (၁) စံု

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္
member information

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm