ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ မူႀကမ္းအေပၚ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပို႔ရန္ တိုက္တြန္း

Written by  //  February 25, 2017  //  UMFCCI News  //  No comments

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ မူႀကမ္းအား ျပည္သူလူထုမွ အျကံျပဳ၊ ျပင္ဆင္လိုပါက မတ္လကုန္အထိ အခ်ိန္ရေသးသည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံသို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ၾကပါရန္ အသင္းခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာ တင္လတ္ မွ တိုက္လြန္းလိုက္ပါသည္။

ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္သက္တမ္း႐ွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ၁၉၁၄ ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေေအာင္ ျပဳျပင္ထားသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ျပဌာန္းၿပီးပါက
ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းမွာ လုပ္ငန္းသဘာဝအရ ခက္ခဲသည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဆံုးျဖတ္မီ၊ မတ္လအတြင္း ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ျပင္ဆင္၊ ေျပာင္းလဲ၊ ထည့္သြင္းလိုသည္မ်ားကို ေပးပို႔ေပးၾကပါရန္ အသင္းခ်ဳပ္၌္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒမူၾကမ္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္၊ ဗဟိုုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔ႏွင့္ ေဒါက္တာေအာင္သူရတို႔ကလည္း တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္အတူ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမႉးရံုး သို႔ စာျဖင့္ျဖင့္ေစ အီးေမးလ္ so@umfcci.com.mm မွျဖစ္ေစ
ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ဥပေဒမူၾကမ္းအား ေအာက္ပါ Link တြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။ (Source DICA)

English version:

Download (PDF, 1.24MB)

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒါက္တာတင္ထြတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္
ဥပေဒမူၾကမ္းပါ အဓိကက်သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တင္ျပခ်က္ကို ေအာက္ပါ Link တြင္
ေဒါင္းလုပ္ ရယူပါ။

Download (PDF, 948KB)

_2

_1

_2

_3

4

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm