ခ်င္းျပည္နယ္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

Written by  //  June 27, 2017  //  Association News  //  No comments

ခ်င္းျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ဦးေဆာင္၍ ခ်င္းျပည္နယ္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပကာ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၊ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ခ်င္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ျဖင့္ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳလုပ္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေခတ္တြင္ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ လုပ္ကုိင္ျခင္းထက္ အမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းလုပ္ကုိင္ျခင္းက ပုိမုိအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းၿပီး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားလုပ္ငန္းႏုိင္မည္ဟု ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား သေဘာေပါက္ လက္ခံလာၾကေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္း ဥကၠ႒ ဦးလ်န္က်ဳံးႏႈံးက ေျပာသည္။
“အရင္းအႏွီးမ်ားေပါင္းစပ္ၿပီး မိမိေဒသ မိမိလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ၾကမည္ဆုိရင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ဳိးမ်ားစြာ ရွိပါလိမ့္မယ္” ဟု ဦးလ်န္က်ဳံးႏႈံးက ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Salai Laian Luai က ခ်င္းျပည္နယ္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဓိကလုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ေလယဥ္ကြင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ရွိသည့္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ေနာက္ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား ေကာင္းမြန္ေစေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ရွိသည့္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေစေရး ေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးသန္႔က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ဘ႑ာေရး က႑မ်ားအားလုံး၌ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ (၁) ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လစဥ္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ကုန္သည္စက္မႈအသင္းအား လုိအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပံ့ပိုးကူညီသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအား ျပည္နယ္ကုန္သည္စက္မႈအသင္းသို႔ ပါဝင္ကာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ညွိႏႈိင္းစီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲအား ဇြန္လ ၂၆ ရက္တြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ေျမညီထပ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm