ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ASEAN CEO Network Enhancing Project သို႔တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္္ၾကားျခင္း

Written by  //  December 24, 2014  //  UpComing Events  //  No comments

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ – ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ SME Support, Small and Mediam Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ) မွ ၾကီးမွဴး၍ “ASEAN CEO Program” ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ မွ ၁၃ ရက္ေန႕အထိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳျမိဳ႕ႏွင့္ အိုဆာကာျမိဳ႕တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။

၂။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္၀င္စားေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီ (၅ဝ) ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သို႔ ဖိတ္ေခၚၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ Business Matching ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင္တန္းေပး ျခင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္ရံံုမ်ားသို႔ Site visit မ်ားသြား ေရာက္ ေလ့လာေစျခင္းစသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ျပီး တိုက်ိဳ ႏွင့္ အိုဆာကာ ၿမိဳ႔ (၂) ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ အေသး စားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္း တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္မ်ား(CEO)ကို ဂ်ပန္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ လုပ္ငန္းခ်င္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာျခင္း၊ အမ်ိဳး အစားတူ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၃။ အဆိုပါအစီအစဥ္ သို႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ၃ ခုမွ CEO ၅ ဦး ၏ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ႏွင့္ ေနထိုင္စရိတ္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ စရိတ္က်ခံ၍ ဖိတ္ေခၚမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ line of business မ်ားမွာ-

· Construction

· Agricultural machinery

· Machinery တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၄။ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား SMRJ မွတိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္ထား လိုသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနသို႔ ဆက္သြ ယ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာကို ဒီဇင္ဘာ(၃၁)ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္စံုစမ္းလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ 951-214344~49 (Ext: 122, 123, 311) သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm