ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈအဖဲြ႕ JETRO မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

Written by  //  January 9, 2015  //  UMFCCI News  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမုိးျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ တင့္ေဆြတုိ႕အား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈအဖြဲ႕ Japan External Trade Organization (JETRO) မွ ဒုတိယဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Satoshi HAMAGUCHI သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၂း၀၀ နာရီတြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

a

ေတြ႕ဆုံရာတြင္ Mr. Satoshi HAMAGUCHI က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖဲြ႕သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႕မွ ၆ ရက္ေန႕အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ လာေရာက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ Chatrium Hotel ၌ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒က မိမိတုိ႕အသင္းခ်ဳပ္မွ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလိုက္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငနး္ရွင္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ ႏုိင္ရန္ ဖိတ္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ JETRO ရန္ကုန္ရုံးမွ စီးပြားေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အကူအညီ လုိအပ္ပါက ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

b

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးသုံး စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ပုိးသတ္ေဆး ေပါင္းသတ္ေဆး တင္ပုိ႕ေရာင္းခ်ေရး၊ လက္ဖက္ ေျခာက္ႏွင့္ ေကာ္ဖီ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား တင္ပုိ႕ေရာင္းခ်ေရး၊ စားေသာက္ကုန္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ဓါတ္ေငြ႕သုံး စက္ပစၥည္းမ်ား၊ အသုံးျပဳၿပီး ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ား၊ ေလေအးေပးစက္မ်ားႏွင့္ လက္ဖက္ေျခာက္ လက္လီ လက္ကား တင္ပုိ႕ေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဴပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm