ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Ehime Prefecture ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

Written by  //  January 21, 2016  //  Business Matching, MOUs, UMFCCI News, Uncategorized  //  No comments

၂၀ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၆
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Ehime Prefectureမွ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စီးပြားေရး ဆုိင္ရာေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ျမန္မာ ျပည္ပအလုပ္သမား၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕တို႕ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးပြဲကို ၂၀၁၆ခုနစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တတိယထပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
1
အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဦး၀င္းေအာင္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ျပည္ပအလုပ္သမား လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕နွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕(MOEAS) တို႕ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထုိးသည္မွာ အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ မန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ယခုကဲ့သို႕ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားျပဳုလုပ္သည္မွာ အလြန္အက်ိဳးရွိတဲ့ ေတြ႕ဆုံမႈျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွာ ကုန္သြယ္မႈက႑ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑တို႕မွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကဲ့သို႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေ ရးေဆာင္ရြက္ရန္လို အပ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ား တိုးျမွင့္ေရး၊ လူမႈဘ၀ျမွင့္တင္ေရး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးတက္ေရးတို႕ကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
2
ထို႕ေနာက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Ehime Prefecture မွ Governor ျဖစ္သူ Mr. Tokihiro NAKUMURAမွ Ehime ခရုိင္တြင္ အဓိကလုပ္ငန္းမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑မ်ား ျဖစ္၍ အဓိကစိုက္ပ်ဳိးသီးနွံမွာ လိေမၼာ္သီးစိုက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ Ehime ခရုိင္သည္ စက္ရုံမ်ား၊ စကၠဴလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ထြန္းကားရာခရုိင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေစရန္ေထာက္ပံ့မူမွာ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
3

4
ထို႕ေနာက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပအလုပ္သမား၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕တို႕ နွစ္ႏုိင္ငံနားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာေရးထိုးခဲ့ျပီး ဆက္လက္၍ ဂ်ပန္နုိင္ငံမွ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပင္လယ္ေရထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းျပခန္းမ်ား ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးသုံးစက္ပစၥည္း၊ ဘြဳိင္လာစက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စီးပြားေရးဆို္င္ရာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲအား ဆက္လက္၍ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႕ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦး၀င္းေအာင္၊ ဒုတိယဥကၠဌမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးေဇာ္မင္း၀င္း၊ ေဒါက္တာမိ်ဳးသက္္နွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ၾကီး Mr.Tateshi Higuchi ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

5

6

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm