စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရး ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာ့ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းမည္

Written by  //  August 22, 2017  //  UMFCCI News  //  No comments

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထားသည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား (Sustainable Development Goals – SDGs) အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိေရာက္စြာေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဌာေနညွိႏႈိင္းေရးမွဴး မစၥ ရီနားတားႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

မစၥရီနားတားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔အၾကား ပိုမိုကၽြမ္းဝင္ျပီး ထိေရာက္သည့္ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ျပီး၊ ႏိုင္ငံတြင္း SDG ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သေဘာတူၾကပါသည္။

လက္ရွိျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ CSR လုပ္ငန္းမ်ားက ကုလသမဂၢ၏ SDG ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို တိုက္ရိုက္အေထာက္အပံ့ျပဳပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ဥပမာ – လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Social Enterprises)၊ ေရဆိုးသန္႔စင္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲစြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ေက်စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းက SDG ပန္းတိုင္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ျဖည့္စည္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မစၥရီနားတားက ေျပာသည္။

အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက အသင္းခ်ဳပ္၏ လတ္တေလာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Business for Peace ႏွင့္ Myanmar Private Sector Disaster Management Network တို႔အေၾကာင္းကို မစၥရီနားတားအား အသိေပးေျပာျပခဲ့သည္။

SDG ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား အမ်ားစုမွာ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ ဥပမာ – ပန္းတိုင္အမွတ္ (၈)၊ (၁)၊ (၂)၊ (၁၂) ျဖစ္ၾကသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး၊ ငတ္မြတ္မႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ တာဝန္ေက်ေသာ သံုးစြဲမႈ စသည္တို႔မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္သည္။
ပုဂၢလိကက႑မပါပဲ SDG ပန္းတိုင္မ်ား ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ ဟု အသင္းခ်ဳပ္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါမူေဘာင္ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးတို႔အတြက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ အတြင္းေရးမွဴးရံုးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကနဦးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက SDG ပန္းတိုင္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသိပညာေပးေရးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေပးေရး တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာ ပါဝင္ေစသည္မဟုတ္ပဲ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒က ေျပာပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ UNIDO, UNDP, UNOCHA တို႔ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးလာေစေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm