စားေသာက္ကုန္ေဘးကင္း လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အေလ့အထမ်ား တုိးတက္ေစေရးရည္ရြယ္ကာ Food Safety Training မ်ား သင္ႀကားပို႔ခ်

Written by  //  February 8, 2019  //  UMFCCI News  //  No comments

ျမန္မာႏုိင္ငံံ၏ ပုိ႔ကုန္တုိးျမွင့္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးပြား လာေစေရးအတြက္ လယ္ယာသားငါးက႑ႏွင့္စားေသာက္ကုန္က႑တုိ႔မွ ျပည္ပတင္ပုိ႔သူမ်ား၊ စက္ရုံ အလုပ္ရုံမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္သုိ႔ ထုိးေဖာက္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ စားေသာက္ကုန္ေဘးကင္း လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အေလ့အထမ်ား တုိးတက္ေစရန္အတြက္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ပ့ံပုိးေပးရန္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Train-the-Trainers workshop: IFC Food Safety Foundation Course for Consultants ကုိ က်င္းပခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္သင္တန္းကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့့ၿပီး ယခု ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

          ယင္း သင္တန္းကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ International Finance Corporation (IFC) တုိ႔ပူးေပါင္း၍ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးရဲမင္းေအာင္၊ IFC မွ Country Officer ေဒၚခင္သီတာေမာ္တုိ႔အပါအဝင္ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္IFC တုိ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သင္တန္းသို႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္နွင့္ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ တက္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း (၁၆) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

          ထုိ႔အတူ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္မွစတင္ကာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ေန႔ အထိ IFC မွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက “IFC food Safety Foundation Course for Quality and Food Safety Teams” အမည္ျဖင့္လည္း သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်လ်က္ရွိရာ သင္တန္းသား (၂၆)ဦး တက္ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။

 

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm