စိတ္ဝင္စားစရာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားစြာ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ Vietnamexpo 2016

Written by  //  December 22, 2016  //  UMFCCI News  //  No comments

ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၆

1

2

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ၿပီး ျပခန္းေပါင္း(၁၂၀)ေက်ာ္ပါဝင္ျပသထားေသာ Vietnamexpo 2016 ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္မွ ၂၅ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ခန္းမ၌ ခင္းက်င္း ျပသထား ပါသည္။

4

3

5

ျပပြဲတြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးႏွင့္ အလွကုန္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားအား စံုလင္စြာခင္းက်င္းျပသထားပါသည္။ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈသူမ်ားအေနျဖင့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားအား စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားစြာရွိသည္ကို ျပပြဲ၌ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈမည္ဆိုပါက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ နည္းပညာႏွင့္ အရည္အေသြးကို ေလ့လာႏိုင္ခြင့္ရွိမည့္အျပင္ မိတ္ဖက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပခန္းမ်ား၌ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ Discount အစီအစဥ္မ်ား ကိုလည္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

8

7

အဆိုပါျပပြဲအားျမန္မာႏီုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဗီယက္နမ္ကုန္သြယ္ျမင့္တင္ေရးေအဂ်င္စီ (VIETRADE) မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm