စီးပြား/ကူးသန္း ဝန္ၾကီးနွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲ ဒုတိယေန႔ ျပည္တြင္း လမ္းတံတားခြန္ျမင့္မားေနျခင္းႏွင့္ ကုန္စည္ဝင္ေပါက္မ်ားတြင္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို စနစ္တက်ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစု တင္ျပခဲ့

Written by  //  April 24, 2016  //  UMFCCI News  //  No comments

1

2

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ဆက္လက္က်င္းပသည့္ စီးပြား/ကူးသန္း ဝန္ၾကီးနွင့္ ေဒါက္တာသန္းျမင့္ႏွင့္ စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ ဒုတိယေန႔တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက လမ္းတံတားအခြန္အခမ်ား ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခအကုန္အက်မ်ားျပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တတ္သည္အထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို တားဆီးရာတြင္ ျမိဳ႕တြင္း၌ Mobile Team မ်ားမွ ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္းထက္ ကုုန္စည္ဝင္ေပါက္မ်ားျဖစ္သည့္ ေလဆိပ္၊ ေရဆိပ္ႏွင့္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားတြင္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ၍ စနစ္တက်ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

3

4

5

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး ကုန္သည္အသင္းမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္ေရးအသင္းမ်ား၊ ႏွင့္ ကုန္စည္ဒိုင္မ်ားမွ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အဓိကေတြ႔ဆံုေသာ ယေန႔ ဧျပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ နယ္စပ္ေဒသကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခုိုင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းအစရွိသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ လွ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ ကုန္စည္စီးဆင္းႏိုင္ေရးအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ျမွင့္တင္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳခဲ့ျပီး ကုန္သြယ္ေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့့္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မူဝါဒမ်ား ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳခဲ့ၾကသည္။

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို Tracking and Tracing စနစ္ျဖင့္ ေထာက္လွမ္းအေရးယူႏိုင္ေရး၊ လယ္ယာထုတ္ကုန္ႏွင့္ စက္မႈထုတ္ကုန္္ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္တုိးျမွင့္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ေခတ္မီ E-Commerce စနစ္သို႔ ေရရွည္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္မ်ားပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm