စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ျမွင့္မားႏုိင္ဖို႔ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ  ဖလန္ဒါေဒသမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရယူနုိင္ပါတယ္

Written by  //  December 4, 2018  //  Find Your Business Partners, UMFCCI News  //  No comments

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈနွင့္ကုန္သြယ္ေရးျမွင့္တင္ႏုိင္ေရး၊ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ တိုးတက္ ျမွင့္မားနုိင္ေရးတို႔အတြက္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ၏ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဖလန္ဒါေဒသမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Melia Hotel ၌ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား နွင့္ ေတြ႔ဆုံသည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ Business Seminar တစ္ခု က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဖလန္ဒါေဒသမွကုမၸဏီေပါင္း (၂၂)ခုေက်ာ္လာေရာက္ခဲ့ၾကျပီး 

• ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ ၊ မီးရထား ဆက္သြယ္ေရးပုိင္းဆိုင္ရာ စက္ရုံနွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အင္ဂ်င္မ်ား၊ မီးစက္မ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ
• အက်ယ္အျပန္႔ဆုံးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း(၃)ခုျဖစ္သည့္ ကမာၻအနွံ႔အျပား ကုန္စည္ဝန္ေဆာင္မႈ ၊ အျမန္ေခ်ာပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ၊• စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ တံခါးမ်ားထုတ္လုပ္မႈ
• ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ
• စက္ဆီေခ်ာဆီမ်ားအေကာင္းဆုံးအေျခအေနသို႔ရရွိေစရန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ
• အသားနွင့္တိရစာၦန္အစာထုတ္လုပ္မႈ
• သဘာဝေျမၾသဇာထုတ္လုပ္မႈ• ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ
• ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အၾကံေပးေဆြးေႏြးမႈ
• ဆိပ္ကမ္းနွင့္ဟုိက္ဒေရာလစ္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား

• တာယာထုတ္စက္ရုံလုပ္ငန္းမ်ား• စြမ္းအင္သိုေလွာင္ျခင္းနွင့္စြမ္းအင္ထိေရာက္မႈနည္းပညာမ်ား

• အေဆာက္အအုံဒီဇုိင္းမ်ားအတြက္အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈ 
• က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
• ကုမၸဏီႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ေသးသည္ျဖစ္ေစ၊ အတုိးနႈန္းကာကြယ္ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
• သစ္အေျချပဳ Panel ျပားမ်ား၊ စားအုန္းဆီထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္း အမ်ားအျပား မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါဝင္ပါသည္။

အေသးစိတ္နွင့္တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္လိုသူမ်ား ေဖာ္ျပပါ link တြင္ ဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္။

https://goo.gl/HCMynY

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

 

 

 

 

 

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm