“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းသင္တန္း” 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸

Written by  //  February 26, 2019  //  Training Programs  //  No comments

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုကို စနစ္တက် ေရးဆြဲေဖၚထုတ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ILO ႏွင့္ UNISDR တို႔မွ ျပဳစုထားေသာ “စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး ကိရိယာ (Business Continuity Planning Toolkit) သင္တန္း” ကို ေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္အတိုင္း ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။
 
သင္တန္းအမည္ – “Business Continuity Planning (BCP) Toolkit”
 
သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ – ၉.၃.၂၀၁၉ (စေနေန႔)
 
သင္တန္းအခ်ိန္ – နံနက္ (၉း၀၀)နာရီ မွ ညေန (၅း၃၀)အထိ
 
သင္တန္းေနရာ – အခန္းအမွတ္ (၄၀၄) စတုတၳထပ္၊ UMFCCI
 
သင္တန္းေၾကး – ၂၀,၀၀၀/- က်ပ္
 
 
👍 သင္တန္းတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ကြ်မ္းက်င္အရာထမ္းမ်ားမွ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ကာ သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရ႐ွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။
 
 
👍 သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ပံုစံေကာင္းမ်ားႏွင့္အညီ မိမိတို႔လုပ္ငန္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ ကိုက္ညီစြာ ေရးဆြဲႏိုင္ျခင္း။
 
👍 မိမိတို႔လုပ္ငန္း၏ အားနည္းထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားကို ႐ွာေဖြေဖၚထုတ္ႏိုင္ကာ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးႏိုင္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း။
 
👍 သင့္လုပ္ငန္းတြင္ BCP ေရးဆြဲထား႐ွိျခင္းျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ား အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား႐ွိမႈအေပၚ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို ရ႐ွိႏိုင္ျခင္း။
 
 
✔️✔️သင္တန္းသို႔ တကၠသုိလ္မွ ဘြဲ႕ရ႐ွိထားသူ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အသင္းခ်ဳပ္ အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းၿပီး တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ သင္တန္းသားဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ (၇.၃.၂၀၁၉) ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
Application form ကို https://drive.google.com/drive/folders/1dAqQdSnfnmfTOpPL0vOno-eKSqFkLOSW?usp=sharing တြင္ ေဒါင္းလုဒ္ရယူႏိုင္ပါသည္။
 
သင္တန္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ HRD ဌာန၊ ☎️ ဖုန္း (၀၁) ၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉၊ လိုင္းခြဲ-၁၃၃၊ ၁၃၄ ႏွင့္ (၀၁) ၂၃၀၂၄၈၅ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
 
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm