စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း Business Continuity Planning (BCP) Toolkit သင္တန္းဖြင့္လွစ္

Written by  //  March 12, 2019  //  UMFCCI News  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုကို စန စ္တက် ေရးဆြဲေဖၚထုတ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ILO ႏွင့္ UNISDR တို႔မွ ျပဳစုထားေသာ “စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး ကိရိယာ (Business Continuity Planning Toolkit) သင္တန္း” ကို

မတ္လ(၉) ရက္ေန႔တြင္ အသင္းခ်ဳပ္၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

 

သင္တန္းတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဒဝမွ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားကာ ကြ်မ္းက်င္အရာထမ္းမ်ားမွ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

 

နုိင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးေနသာ ပံုစံေကာင္းမ်ားနွင့္ အညီ မိမိတုိ့လုပ္ငန္း နွင့္ သင့္ေတာ္ ကုိက္ညီေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ေရးနွင့္ ရင္ဆုိင္တုန့္ၿပန္ေရး အစီအစဥ္ တစ္ခုကုိ ေရးဆြဲနုိင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း၏ အားနည္းထိခိုက္လြယ္မွုမ်ားကုိ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္နုိင္ကာ ေဘးအႏၱရာယ္ ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရွံုးနုိင္ေျခမ်ားကုိ ေလ်ွာ့ခ်နုိင္မည္ နုိင္ငံတကာ နည္းစနစ္မ်ားနွင့္အညီ ကုိယ္ပုိင္ BCP ကုိ သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက ေရးဆြဲနုိင္ပါသည္။ သင္တန္းသို႔ သင္တန္းသားဦးေရ ၂၅ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားကို အသင္းခ်ဳပ္ မွ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

 

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm