ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ တင္ပို႔ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၄ နာရီ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးျခင္း

Written by  //  May 25, 2016  //  Notifications, UMFCCI News  //  No comments

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္၏ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကုန္တင္ကုန္ခ်အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ သက္ဆို္င္ရာ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပုိင္ ဆိပ္ကမ္းအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သေဘာၤလုိင္းအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကုန္ေသတၲာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ ညိႏိႈင္းအစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ယေန႔ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနရုံး၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၄ နာရီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္၊ သေဘာၤလုိင္း အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကုန္ေသတၲာတင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိလည္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အေၾကာင္းၾကားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား (၂၄) နာရီ သြက္လက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ တင္ပုိ႔ျခင္းႏွင့္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသုိ႔ (၁) ရက္ ႀကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားရ မည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ပုိလုပ္ခမ်ားကုိလည္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ ညီေနာင္အသင္းမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သိရွိေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေစရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္
Announcement fo Export and Import

Press Release
May 26, 2016
Customs at Yangon Sea Ports operate 24 hours daily to ease trade delays
From today Yangon sea ports will operate around the clock to ease the serious delays and log-jams impacting Myanmar’s export and import businesses.
U Aye Lwin, Joint Secretary-General at the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) said the 24-hour operation was necessary to clear the back-log so the rate of both imports and exports would improve.
Minister of Commerce, Dr Than Myint announced this month that solving Yangon’s ports dilemma was a priority for the new Myanmar Government.
Deputy Director-General of the Customs Department, U Sann Lwin said after the meeting that the 24-hour daily operations could start from today and that the Customs Department had notified Myanmar Port Authority, Shipping Companies and Container Trucks Association about the changes.
Joint Secretary-General U Aye Lwin said: “Most countries around the world use round-the-clock loading and unloading processing services.
“Our trading system will be able to develop quickly now that we have introduced this fast-track method too, especially if Customs Clearance is also stream-lined.
“Hopefully, the traffic jams around Yangon Ports will also ease now that the container trucks will be able to deliver and clear their loads at night.”
Import/Export businesses wanting clearance of their goods out of normal office hours must notify the Customs Department a day in advance and pay over-time fees.

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm