ဆႏၵမဲေပးပံုလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္

Written by  //  September 16, 2016  //  Notifications, UMFCCI Election, UMFCCI News  //  No comments

ဆႏၵမဲေပးမည့္အသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ယူေဆာင္လာရမည့္ အရာမ်ား
1.မွတ္ပံုတင္မူရင္း (သို႔မပာုတ္) ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္
2. မဲေပးရန္ ႀကိဳတင္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ (Voter စလစ္)
မဲေပးပံု လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္
မဲဆႏၵကဒ္ျပား ထုတ္ယူရန္အတြက္ မဲေပးရန္ ႀကိဳတင္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ (Voter စလစ္) တြင္ ပါဝင္ေသာ နံပါတ္စဥ္မ်ားအလိုက္ ေကာင္တာ (၁၂) ခု ခြဲျခားထားပါသည္။
Voter အမွတ္စဥ္မ်ား အလိုက္ ခြဲျခားထားေသာ Counter (၁၂) ခု

Counter -1 (V-00001 to V-00125)
Counter -2 (V- 00126 to V-00250)
Counter- 3 (V-00251 to V-00375)
Counnter -4 (V- 00376 to V-00500)
Counter – 5 (V- 00501 to V-00625)
Counter – 6 (V- 00626 to V-00750)
Counter – 7 (V – 00751 to 00875)
Counter – 8 (V- 00876 to 01000)
Counter – 9 (V -01001 to V-01125)
Counter- 10 ((V- 01126 to V-01248)
Counter- 11 အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရန္ ဆႏၵျပဳသူမ်ား (C – 001 to C – 195)
Counter – 12 ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
1

2

3

ဆႏၵမဲေပးမည့္ အသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ voter စလစ္တြင္ ပါဝင္ေသာ နံပတ္စဥ္အား ၾကည့္ရႈ၍ အဆိုပါ ေကာင္တာမ်ားသို႔သြားေရာက္ကာ မဲဆႏၵကဒ္ျပား ထုတ္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မဲဆႏၵကဒ္ျပားထုတ္ယူၿပီးပါက ဆႏၵမဲေပးရာေနရာတြင္ အေရအတြက္ ျပည့္ေနပါက သက္ဆိုင္ရာ waiting Area တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနႏိုင္ပါသည္။
4

ထို႔ေနာက္ မဲဆႏၵျပဳသည့္ေနရာ၌ ဝင္ေရာက္၍ (၂၀၁၆-၂၀၁၉) ခုႏွစ္ အတြက္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္အျဖစ္ေရြးခံသူမ်ားစာအုပ္အား အဆိုပါ မဲဆႏၵျပဳသည့္ေနရာတြင္ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ားအား ဆႏၵမဲေပးမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေအးေဆးစြာ ဖတ္ရႈ၍ မိမိ၏ ထုတ္ယူလာေသာ မဲဆႏၵကဒ္ျပားေပၚတြင္ (၇၂) ဦးအား ေရြးခ်ယ္၍ အမွန္ျခစ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆႏၵမဲေပးမႈၿပီးစီးပါက မဲပံုးမ်ားထဲသို႔ ကုိယ္တိုင္ သြားေရာက္ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။
5

6

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (၂၀၁၆- ၂၀၁၉ )အလုပ္အမႈေဆာင္ အသစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးရာ၌ သိသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
*ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ “အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ပါသည္” ပာူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အမွန္ (Â) ျခစ္ ျခစ္၍ ဆႏၵျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

*အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ အဆိုျပဳခံရသူ (၁၉၅)ဦးအနက္မွ (၇၂) ဦးအားေရြးခ်ယ္၍ ဆႏၵမဲေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး (၇၂) ဦးထက္ေက်ာ္လြန္၍ ဆႏၵျပဳမိပါက ပယ္မဲပာု သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

*မိမိဆႏၵမျပဳလိုသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အျခား ေလးေထာင့္ကြက္မ်ားအတြင္း အမွတ္အသားမျပဳလုပ္မိေစရန္ ဂရုျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

*မဲဆႏၵျပဳလႊာေပၚတြင္ အမွားအယြင္းျပဳလုပ္မိပါက အဆိုပါ မဲဆႏၵျပဳလႊာ (မဲျပား) မူရင္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ မဲဆႏၵျပဳလႊာ (မဲျပား)အသစ္တစ္ေစာင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား

*ေလးေထာင့္ကြက္အတြင္း အမွားမျခစ္ရ
*မေရြးခ်ယ္လိုသူ မ်ား၏ ေလးေထာင့္ကြင္းမ်ားတြင္ မည္သည့္အမွတအသားမွမျပဳလုပ္ရ
*မဲဆႏၵျပဳလႊာ (မဲျပား)ေပၚတြင္ မိိမိကို သိရွိႏိုင္သည့္ မည့္သည့္အမွတ္အသားမွမျပဳလုပ္ရ (နာမည္ေရးျခင္း၊ လတ္မွတ္ထိုးျခင္း)
*မဲဆႏၵျပဳလႊာ (မဲျပား)မ်ားကို ေရစိုမခံေစရ
*မဲဆႏၵျပဳလႊာ (မဲျပား)မ်ားကို မတြန္႕ေၾကေစရ
*မဲဆႏၵျပဳလႊာ (မဲျပား)မ်ားကို မေခါက္ေစရ
*မဲဆႏၵျပဳလႊာ (မဲျပား)မ်ားကို မဲရံုျပင္ပသို႔မယူေဆာင္သြားေစရ

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm