ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သည္အသင္းမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ အသံုးခ် စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္

Written by  //  March 28, 2016  //  Association News, Regional Chambers News, UMFCCI News  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသၾကီး ကုန္သည္မ်ား အသင္းမ်ား ႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အသင္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ အသင္းသား ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ရုံးလုပ္ငန္း လက္ေတြ႕အသံုးခ် စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း ကို ယေန႔ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အသင္းခ်ဳပ္ရုံး၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
2

1

3
စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းသည္ အထက္ပါ အသင္းမ်ား၏ အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ ရုံးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စီစဥ္က်င္းပေပးျခင္း ျဖစ္ျပီး မတ္လ ၂၈ ရက္မွ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔အထိ ဆက္တိုက္ (၅) ရက္ၾကာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။
4

5
သင္ခန္းစာမ်ားအေနျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ရုံးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ရုံးလုပ္ငန္းသံုး ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာမ်ား၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြစာရင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အခမ္းအနား စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ AEC ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား စသည္ျဖင့္ ပါဝင္ျပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္မွ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားက ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm