တစ္နွစ္တာအတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ Small Business Expo ပြဲမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိနုိင္ပါရန္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားတည္ရွိရာ ၿမိဳ႕ႀကီး (၁၈)ၿမိဳ႕တြင္ႏွစ္စဥ္က်င္းပလွ်က္ရွိသည့္ Small Business Expo 2017
ပြဲမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ျပသနိုင္ပါသည္။

အေသးစားလုပ္ငန္းျပပြဲမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ျပပြဲဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို
.တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

စိတ္ပါဝင္စား တက္ေရာက္လိုသည့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္ျပပြဲဌာနစိတ္ ဖုန္းအမွတ္ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ -၂၃၁၄၃၄၉ မွ လိုင္းခြဲ-(၃၀၁)၊ Email : ma@umfcci.com.mm သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

Download (PDF, 1.92MB)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm