တစ္သီးပုဂၢလအသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ အသင္းဝင္ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ အဆိုျပဳေလွ်ာက္ထားရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာ ရယူႏိုင္

Written by  //  August 1, 2016  //  Notifications, UMFCCI Election, UMFCCI News, Uncategorized  //  No comments

၂၀၁၆-၂၀၁၉ ခုနစ္ အမႈေဆာင္သက္တမ္းအတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕နွင့္ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲအတြက္ တစ္သီးပုဂၢလ အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ အသင္းဝင္ကုမၸဏီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ အဆိုျပဳေလွ်ာက္ထားရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ေအာက္ပါ Link တြင္ ရယူႏိုင္ပါ သည္။

Download (PDF, 66KB)

အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တကြ အဆိုျပဳလႊာ (Form) မ်ားအား ၃၁.၈.၂၀၁၆ (ဗုဒၶပာူးေန႕)ေနာက္ဆံုးထား၍ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၌ ရံုးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

For EC

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm