တရုတ္ေစ်းကြက္သို႔ ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ခ်င္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္သင့္ေသာ How To Export To China အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

Written by  //  September 29, 2016  //  Seminars, UMFCCI News, Uncategorized  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးစင္တာ (International Trade Center) တုိ႔ပူးေပါင္း၍ “How To Export To China” အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ရက္ေန႔ႏွင့္ ၄ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။
how 1
အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္
“Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intra-regional Trade” စီမံခ်က္အရ
ဖြံၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ား၏ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တရုတ္ေစ်းကြက္သို႔ ပို႕ကုန္ ေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္ႏုိင္ေရး၊
ျမန္မာ့ထြက္ကုန္မ်ား တရုတ္ေစ်းကြက္သုိ႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ တင္ပို႔နိုင္ေရး အတြက္ သိသင့္ သိထိုက္ေသာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊
စိန္ေခၚေနမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား
ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားေသာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ေအာက္တြင္ form ပံုစံအား download ရယူျဖည့္စြက္ၿပီး ၃၀.၉.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ အသင္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဌာန၊ Email: ird@umfcci.cm.mm သို႔ အမည္စာရင္းေပးပို႔ေပးႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

Download (PDF, 302KB)

Download (PDF, 207KB)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm