ထိုင္းနုိ္င္ငံအေျခစိုက္၊ South Africa သံအမတ္ၾကီးမွ အသင္းခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

Written by  //  June 27, 2017  //  UMFCCI News  //  No comments

ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္၊ South Africa သံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. Geoffery QM Doidge သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္္းမ်ား တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းအား ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အသင္းခ်ဳပ္၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

သံအမတ္ၾကီးမွ ႏွစ္ႏုိ္္င္ငံအၾကား စီးပြားေရးပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးမ်ားကို အရင္ဆုံးရွာေဖြ၍ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္မႈမ်ား၊ ေတာင္အာဖရိကနုိ္င္ငံသို႔ ပို႔ကုန္မ်ားတင္ပို႔နုိ္င္ေရးနွင့္ ရင္းနွီးျမွုဳပ္နွံမႈမ်ား တိုးျမွင့္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုမႈမ်ား၊ ၄င္းတို႔ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ကား ေစ်းကြက္ရွိျပီးသား ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါ ေစ်းကြက္နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေစလိုမႈမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးအကူးအေျပာင္းကာလမွာ ႏွစ္နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ သြားၾကေစရန္ လည္း အၾကံျပဳခဲ့ျပီး ကုန္သြယ္မႈမ်ား တိုးျမွင့္ေစရန္ အတြက္ ေတာင္ အာဖရိက Chamber နွင့္ ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တို႔အၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုး သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္္။

အစည္းအေဝးသို႔ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းနွင့္ အတူ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလး နွင့္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးမိ်ဳးသန္႔ တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။


ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm