ထိုင္းႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေပးအပ္သည့္ “Master’s Degree Programmes ႏွင့္ Doctoral Degree Programmes” ပညာသင္ဆုမ်ားသို႔ ပါ၀င္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

Written by  //  January 5, 2018  //  Scholarships  //  No comments

ထုိင္းသံရုံးမွတဆင့္ the Office of the Higher Education Commission (OHEC), Ministry of Education of Thailand ၊ the Thai Higher Educations Institutions ႏွင့္ ထိုင္းႏို္င္ငံ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေပးအပ္မည့္ ၂၀၁၈ ပညာသင္ဆုအတြက္ Master’s Degree Programmes ႏွင့္ Doctoral Degree Programmes ပညာသင္ဆုမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေတာ္သင္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိပါက ေက်ာင္းလခႏွင့္ ေက်ာင္းသံုး စာအုပ္ဖိုး၊ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးအသက္အာမခံေၾကး၊ အသြား/အျပန္ ေလယာဥ္ စရိတ္အား တစ္ၾကိမ္ ေထာက္ပံ့ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာသင္ဆုကို သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား (သို႔) ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားလိုပါက https://drive.google.com/drive/folders/1HMG_U-wrmp1dLLJkJfRWci_DPEoort5K ရွိ Application Form အား ျဖည့္စြက္၍ အသင္းခ်ဳပ္၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ထံလိပ္မူကာ

 ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လႊာ (၁)ေစာင္

 ဓါတ္ပံု (၃)ပံု

 အသင္း၀င္ကဒ္မိတၱဴ

 မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ

 အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္/၀န္ထမ္း၊ အသင္းခ်ဳပ္၊ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားမွ အဖြဲ႕၀င္ (သို႔) ၀န္ထမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ တို႕ႏွင့္အတူ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပူးတြဲ၍

မိတၱဴ (၂)စံု ႏွင့္တကြ (၉.၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး အသင္းခ်ဳပ္မွ စီစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက HRD ဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉ ၊ လိုင္းခြဲ ၁၃၃၊၁၃၄ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Website မ်ားျဖစ္သည့္ http://www.inter.mua.go.th ႏွင့္ http://www.kmitl.ac.th တို႕တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm