ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း ကုမၸဏီမ်ား

Written by  //  June 20, 2017  //  Business Matching, Find Your Business Partners, UMFCCI News  //  No comments

ယေန႔က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ဖက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ Business Matching သို႔ ထိုင္းကုမၸဏီေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ လာေရာက္ခဲ့ျပီး ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

အဓိကအားျဖင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ မတက္ေရာက္ႏို္င္ခဲ့သည့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ထိုင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

လာေရာက္ေတြ႕ဆံုၾကသည့္ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖန္႔ေဝရန္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုၾကျပီး၊ အဓိကအားျဖင့္ ျဖန္႔ေဝေပးမည့္ Distributor ျမန္မာလုပ္ငန္းမ်ားရွာေဖြ ခ်ိတ္ဆက္လိုၾကေၾကာင္း Board of Trade of Thailand ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ Mr. Niyom Wairatpanij က ေျပာသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ျမန္မာ့ SME မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ရြယ္တူ SME မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းက လုပ္ငန္းပိုမိုလြယ္ကူ ထိေရာက္ေၾကာင္းေျပာသည္။ Business Matching မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ျပီး ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရယူပါရန္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက အၾကံေပးပါသည္။

ယေန႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ စီးပြားေရးေတြ႕ဆံုပြဲကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ထိုင္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းတို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမ်ား PDF Download

Download (PDF, 3.5MB)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm