ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေပးအပ္သည့္ ပါရဂူဘြဲ႕ပညာသင္ဆုသို႔ ေလွၽာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Written by  //  July 4, 2018  //  Scholarships  //  No comments

 

ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ၊ Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration  တြင္ ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဖြင့္လွစ္မည့္ Organization and Human Resource Governance ႏွင့္ Public Policy and Development ပါရဂူဘြဲ႕ ပညာသင္ဆုမ်ားသို႔ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသူမ်ားသည္ Website မွတဆင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

     ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အဆိုပါ ပညာရပ္တြင္ မဟာဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ဆုမ်ားသို႔ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အသင္းခ်ဳပ္ CEC/EC မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား (သို႔) 

၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏို္င္ပါသည္။

       သို႔ျဖစ္ပါ၍ လူႀကီးမင္းတို႔ အဖြဲ႕အစည္းမွ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပညာသင္ဆုမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ စိတ္ပါ၀င္စားပါက အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Website:http://gspa.nida.ac.th or www.nida.ac.th သို႔ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အသင္းခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူလိုပါက အသင္းခ်ဳပ္၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ထံလိပ္မူ၍ ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လႊာ (၁)ေစာင္၊ ဓါတ္ပံု၊ အသင္း၀င္ကဒ္ မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴတို႔ကို ပူးတြဲ၍ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္/၀န္ထမ္း၊ အသင္းခ်ဳပ္၊ အသင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္ (သို႔) ၀န္ထမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာတို႔ႏွင့္အတူ ၁၁.၇.၂၀၁၈ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက HRD ဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉၊ Ext: ၁၃၃၊ ၁၃၄ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

 

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm