ဒိန္းမတ္နွင့္ျမန္မာ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္မႈကို အားေပးျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး

Written by  //  September 29, 2016  //  UMFCCI News  //  No comments

ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးမ်ား ေရရွည္ေကာင္းမြန္ တိုးတက္မႈအား ပိုမိုခုိင္မာေစလို၍ ဒိန္းမတ္နွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အၾကား နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ (MOU) ကိို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Sedona Hotel ၌ ယေန႔ စက္တင္ဘာလ(၂၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ပါသည္။

နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ CTUM ၊ MICS၊ AFFM ႏွင့္ ဒိန္းမတ္္ႏုိင္ငံ၏ Lo/FTF Council, Confederation of Danish Industry တို႔ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ Capacity Building ျမွင့္တင္ေစလိုျပီး လူမႈေရးဆို္င္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာေစမည့္အျပင္ ၄င္းတု႔ိ၏ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကိုမွ်ေဝ၍ အားေကာင္းေသာ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဦးတည္လ်က္ရွိျပီး ျမန္မာ့လူမႈေရးနွင့္ စီးပြားေရးမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ရွိသည္ကို Sedonal Hotel ၌ နွစ္ရက္တာ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ “Second Stakeholders Forum on Labour Law Reform and Institutional Capacity Building” က မီးေမွာင္ထိုးျပလ်က္ရွိသည္။

3

2

4

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm