နီေပါကုန္စည္ျပပြဲ-၂၀၁၈တြင္ အသင္းခ်ဳပ္နွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၏ ျပခန္းမ်ား ျပသျခင္းနွင့္ နီေပါ-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထုိး

Written by  //  December 3, 2018  //  UMFCCI News  //  No comments

၂၀၁၈ခုနစ္ ႏုိဝင္ဘာလ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ နီေပါႏုိင္ငံ၊ ကတၱမႏၵဴးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ နီေပါကုန္စည္ျပပဲြ-၂၀၁၈ (Nepal Chamber Expo 2018) သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ နီေပါဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းနွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဥကၠ႒ Mr.Pushpa Kamal Dahal နွင့္ နီေပါဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ မစၥတာ ရာဂ်က္ကာရီ ရွရက္စ္သာတုိ႔တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္အမွာစကားေျပာၾကားကာ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပခန္းမ်ားနွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပခန္းမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ အားေပးခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္နွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ခင္းက်င္းျပသသည့္ ျပခန္းမ်ားသို႔လည္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့၍ ျမန္မာထုတ္ကုန္မ်ား ၊ Invest Myanmar Summit က်င္းပႏုိင္ေရး နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးသန္႔မွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

နီေပါ-ျမန္မာ နွစ္နုိင္ငံအၾကား စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းျမွင့္တင္ႏုိင္ေရး၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျမွင့္တင္ႏုိင္ေရး၊ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားအထူးသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ျပပြဲမ်ား ပူးေပါင္းနုိင္ေရးတို႔အတြက္ နီေပါဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ Mr.Naresh Shrestha နွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးသန္႔တို႔မွ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm