နွစ္စဥ္ေၾကးေပးသြင္းမည့္ရက္အား တိုးျမင့္သတ္မွတ္ျခင္း

Written by  //  August 12, 2016  //  UMFCCI Election, Uncategorized  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ၏ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခ့ရန္ ဆႏၵျပဳသူမ်ားနွင့္ ဆႏၵမဲေပးမည့္ အသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ အထိ ကုမၸဏီ သက္တမ္းႏွင့္ အသင္းဝင္သက္တမ္းရွိၿပီးျဖစ္ရပါမည္။
အသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္မွီသက္တမ္းတိုးႏိ္ုင္ရန္အတြက္
ႏွစ္စဥ္ေၾကးေနာက္ဆံုးထားေပးသြင္းမည့္ရက္အား တိုးျမင့္သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm