ပညာသင္ဆုမ်ား ေလ်ာက္ထားႏုိင္ပါၿပီ

Written by  //  February 21, 2018  //  Scholarships  //  No comments

ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံမွ ေပးအပ္သည့္ “Australia Awards Scholarship Program 2019 Intake” မဟာဘြဲ႕ ပညာသင္ဆုမ်ား

  ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ (၁) Human Development with an emphasis on quality education (၂) Peace, Governance and Humanitarian Assistance (၃) Inclusive Economic Growth, Private Sector Development, Government Management and Agriculture ဘာသာရပ္မ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ပညာသင္ဆုမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားရန္ စိတ္ပါ၀င္စားပါက အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို Website: australiaawards.gov.au, https://oasis.dfat.gov.au/ တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အသင္းခ်ဳပ္ရဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာသင္ဆုမ်ားသို႔ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ုပ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား (သို႔) ၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူလိုပါက အသင္းခ်ဳပ္၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူ၍ ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လႊာ (၁)ေစာင္၊ ဓါတ္ပံု(၃)ပံု၊ အသင္း၀င္ကဒ္မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴတို႔ကို ပူးတြဲ၍ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္/၀န္ထမ္း၊ အသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားမွ အဖြဲ႕၀င္ (သို႔) ၀န္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာတို႔ႏွင့္အတူ ၃၀.၄.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ပဲ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဘရူႏုိင္းႏုိင္ငံမွ ေပးအပ္သည့္ “Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN” ပညာသင္ဆုမ်ား

ဘရူႏိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈေရးရာက႑ကို ပိုမိုျမွင့္တင္ေစႏုိင္ရန္ အတြက္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဒါနမ္းၿမိဳ႕ရွိ UBD-FPT Global Center ၌ အဆိုပါ Programme မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး Programme 1 (Professional Communications in English) ႏွင့္ Programme 2 (Intensive English Proficiency Course (IEFC)) တို႕အား သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာသင္ဆုမ်ားသို႔ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ုပ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား (သို႔) ၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး Programme 1 အတြက္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ IELTS 5.0 (သို႔) ၄င္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာအဆင့္၊ Programme 2 အတြက္ IELTS 4.5-5.0 (သို႔) ၄င္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာအဆင့္ ရွိရမွာ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေၾကး၊ အသြား/အျပန္ ေလယာဥ္ စရိတ္၊ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး အာမခံစရိတ္တို႔အား ဘရူႏိုင္းအစိုးရမွ ေထာက္ပ့ံေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို Website : applypcss@mfa.gov.bn သို႔ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အသင္းခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရမွ ေပးအပ္သည့္ “2018/2019 Chinese Government Scholarship”

   တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရမွ ေပးအပ္သည့္ “2018/2019 Chinese Government Scholarship” ၀ိဇၨာ/ သိပၸံဘြဲ႕သင္တန္း၊ မဟာဘြဲ႕သင္တန္း၊ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္း၊ Diploma သင္တန္းမ်ား  ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါၿပီ။

 အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို Website: http://www.campuschina.org သို႔ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အသင္းခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာသင္ဆုမ်ားသို႔ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ုပ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား (သို႔) ၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူလိုပါက အသင္းခ်ဳပ္၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူ၍ ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လႊာ (၁)ေစာင္၊ ဓါတ္ပံု(၃)ပံု၊ အသင္း၀င္ကဒ္မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴတို႔ကို ပူးတြဲ၍ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္/၀န္ထမ္း၊ အသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားမွ အဖြဲ႕၀င္ (သို႔) ၀န္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာတို႔ႏွင့္အတူ ၂၅.၃.၂၀၁၈ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ပဲ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက HRD ဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉၊ Ext: ၁၃၃၊ ၁၃၄ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါတယ္။

 

တူရကီႏိုင္ငံ အစိုးရမွ ေပးအပ္သည့္ “Turkiye Scholarships”

တူရကီႏိုင္ငံ အစိုးရမွ ေပးအပ္သည့္ “Turkiye Scholarships” ဘြဲ႕ႀကိဳ၊ ဘြဲ႕၊ ပါရဂူဘြဲ႕ သင္တန္းမ်ားကို  ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါၿပီ။

  အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို Website: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home/   သို႔ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အသင္းခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာသင္ဆုမ်ားသို႔ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ုပ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား (သို႔) ၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူလိုပါက အသင္းခ်ဳပ္၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူ၍ ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လႊာ (၁)ေစာင္၊ ဓါတ္ပံု(၃)ပံု၊ အသင္း၀င္ကဒ္မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴတို႔ကို ပူးတြဲ၍ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္/၀န္ထမ္း၊ အသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားမွ အဖြဲ႕၀င္ (သို႔) ၀န္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာတို႔ႏွင့္အတူ ၅.၃.၂၀၁၈ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ပဲ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက HRD ဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉၊ Ext: ၁၃၃၊ ၁၃၄ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

 

 

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm