ပညာေရးနွင့္စီးပြားေရးက႑ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မည္

Written by  //  February 7, 2019  //  UMFCCI News  //  No comments

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးနွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားနွင့္ ပညာေရးနွင့္စီးပြားေရးက႑ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ထိေရာက္ေသာ ပညာေရးနွင့္စီးပြားေရးက႑ႀကီးႏွစ္ခုထိထိမိမိခ်ိတ္ဆက္မွသာ တုိင္းျပည္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္၍ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာမွာျဖစ္ျပီး ပုဂၢလိကက႑ဖက္ ကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အရည္အေသြးရွိေသာ အေျခခံမူလတန္းပညာေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၊ နည္းပညာသက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးႏွင့္တသက္တာပညာေရးသင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြး ျပည့္မွီေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ “အေျခခံပညာေရးေကာင္းမွ၊ မူလတန္းပညာေရးေကာင္းမွ၊ အရည္အေသြးျမင့္မားလာမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“စီးပြားေရးက႑မွာ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီတဲ့ Vocational Training ေတြ လိုအပ္ျပီး ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားေတြေမြးထုတ္ေပးဖုိ႔ၾကဳိးစားေနပါတယ္။ အသင္းခ်ဳပ္တြင္ Management သင္တန္းမ်ား၊ MBA သင္တန္းမ်ား၊ TVET နွင့္ လွ်ပ္စစ္သင္တန္းမ်ားအျပင္ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္တြင္လိုအပ္ေသာ ထိေရာက္ေသာ သင္တန္းမ်ားေပးေနပါတယ္၊ ပုဂၢလိကက႑ဖက္မွလည္း ယခုလို တန္ဖိုးရွိျပီး ပညာေရးနယ္ပယ္က႑စုံနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ၾကိဳဆုိပါတယ္”  ဟု အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသင္းခ်ဳပ္ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္မွ “ပညာေရးေလာကနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ေလာကၾကီးနွစ္ခုကို ခ်ိတ္ဆက္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ School Industry Partnership ကို မူတစ္ခုခ်မွတ္၍ အစိုးရနွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေကာ္မတီဖြဲ႔ကာ ထိေရာက္ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ဖို႔လုိအပ္ပါတယ္၊ ပညာေရးနွင့္ စီးပြားေရးက႑ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ Private Public Partnership အစစ္သာျဖစ္ပါတယ္” ဟု အၾကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Life Long Learning သင္ယူေလ့လာျခင္းသည္ အလုပ္ရရွိရံုျဖင့္လည္း ရပ္တန္႔မေနဘဲ ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လုံး အျမဲမျပတ္ေလ့လာေနဖို႔ လုိအပ္မႈမ်ား၊ ICT နည္းပညာကုိ အသုံးခ်၍ တြင္က်ယ္ ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးမႈမ်ား၊ တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပညာ သင္ၾကား ေနသည့္ ကေလးမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ လက္ေတြ႔အလုပ္သည္ မကိုက္ညီတာမ်ိဳး အမ်ားႀကီးေတြ႔ေနရမႈမ်ား၊ Mismatch ျဖစ္ေနမႈမ်ား၊ ပညာေရးက႑နွင့္ စီးပြားေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္ တုိင္းျပည္ တိုးတက္နုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အမွတ္ေကာင္းဖို႔ထက္ မိမိဝါသနာပါရာကို ကၽြမ္းက်င္ဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊ ဝါသနာပါရာနွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းသည့္အလုပ္သည္ တူညီေစခ်င္ေၾကာင္း၊ Mismatch ျဖစ္တာမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့ သုိ႔ ျပည္သူလူထုအား အသိပညာေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးကို မီဒီယာမွတဆင့္ျဖန္႔ေဝ အသိေပးသင့္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း၊ ပညာေရး မူဝါဒေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ားမွပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနအႀကီး အကဲမ်ားမွ ပညာေရးနွင့္ စီးပြားေရးက႑ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ား ကို ေျပာၾကားခဲ့ သည့္အျပင္ တက္ေရာက္လာေသာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွလည္း ပညာေရးနွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေတြ႔အၾကဳံမ်ား ၊ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

 

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm