ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သိသာေစရန္

Written by  //  August 24, 2016  //  Association News, UMFCCI News  //  No comments

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မ – ၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ အပ္နွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုး၍ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင့္မျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားမွ ေအာက္ပါ ကုန္စည္မ်ားအား ေျဖေလ်ာ့ၿပီး ျပည္ပသို႔ တင္သြင္း ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း အမိန္႕စာေၾကာ္ျငာစာ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
အဆိုပါေျဖေလ်ာ့ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ ကုန္စည္မ်ားမွာ _
(က) ပန္းႏွမ္းဆီ
(ခ) မုန္ညွင္းေစ့၊ မုန္ညင္းဆီ
(ဂ) ေနၾကာေစ့၊ေနၾကာဆီ
(ဃ)ဆီႀကိတ္ဖတ္အားလံုး၊
(င) ပုစြန္ဖြဲ
အဆိုပါ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ျပည္ပသို႔ တင္သြင္းခြင့္မျပဳေသာ က်န္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ အေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm