ပုဂၢလိကက႑လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲဖိတ္ၾကားလႊာ

Written by  //  March 14, 2017  //  UMFCCI News  //  No comments

အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ပူးေပါင္း၍ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မူေဘာင္ပါ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၃)ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂၄)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ပုဂၢလိကက႑လူသားအရင္းအျမစ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအားက်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ ဒုသမၼတ(၁) ဦးေဆာင္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနနည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ပုဂၢလိကက႑လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္လာေစရန္ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအား ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္းတက္ေရာက္ေပးႏိုင္ပါရန္
ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၃)ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂၄)ရက္ေန႔
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ – နံနက္ (၈း၃၀)နာရီ မွ ညေန (၅း၀၀)နာရီ အထိ
က်င္းပမည့္ေနရာ – ဒုတိယထပ္၊ မဂၤလာခန္းမ၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္အမွတ္ (၂၉) မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

အဆိုပါ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ႏွင့္ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ တက္ေရာက္မည့္ပုဂၢိဳလ္အမည္စာရင္းအား ၁၇.၃.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ (ေသာၾကာေန႔) ေနာက္ဆံုးထား၍ ဤအသင္းခ်ဳပ္HRD ဌာန ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉ လိုင္းခြဲ (၁၃၃၊ ၁၃၄)၊
၀၁-၂၃၁၇၄၇၉-၄၈၀၊ Email : hrd.umfcci@gmail.com သို႕ ေပးပို႔ႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm