ပုဂၢလိကက႑ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရနွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

Written by  //  July 24, 2017  //  Regional Chambers News, UMFCCI News, Workshops  //  No comments

ပုဂၢလိကက႑ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရနွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲကို ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသၾကီး ကုန္သည္မ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတြင္ ဇူလိုင္လ(၂၃)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳသင္တန္းမ်ားနွင့္ ျပန္လည္အသံုးခ်ရန္ လုပ္ငန္း ရွားပါးမႈရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းနွင့္ ကိုက္ညီသည့္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္နုိ္င္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ အစိုးရနွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ယခုလို ႏွီးေနွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ၍ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးမွ
“အစိုးရနွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္ ႏုိင္ငံရဲ႕လူမႈစီးပြားေရး အမ်ားၾကီးေကာင္းမြန္လာမယ္” ဟု အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ျပီး
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ဳိးသက္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္လႈိင္တို႔မွ ၾကဳိဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေျခခံလူသား အရင္းအျမစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားနွင့္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက ၊ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအနွစ္သာရမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ ႏွီးေနွာဖလွယ္ပြဲမွ ရရွိလာေသာ ရလာဒ္မ်ား၊ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားနွင့္ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားအား အသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခိုင္ႏြယ္မွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ေဒသတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ လက္ေတြ႔ကၽြမ္းက်င္မႈ (Hard Skill) လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရးနွင့္ အဓိကလိုအပ္သည့္ သက္ေမြးပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္နုိင္ေရး ေဒသခံ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ဖြံျဖိဳးနုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အစိုးရနွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္နုိ္င္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm